Để đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Hướng tới  đồng bộ về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục. Đối với  phân môn trang trí trong chương trình môn mĩ thuật 8 và có nhiều tích hợp liên ...